Algemene Voorwaarden voor bedrijven en particulieren!

I. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan HMV Support heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met HMV Support zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van HMV Support.
 2. Opdrachtnemer: HMV Support, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 67853595, gevestigd te Someren. HMV Support levert persoonlijke diensten aan bedrijven en particulieren op het gebied van consultancy, trainingen, workshops en coaching.
 3. Cliënt: de persoon of personen ten behoeve van wie HMV Support haar diensten verleent. De opdrachtgever en de cliënt kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.
 4. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 5. Partijen: opdrachtgever en/of cliënt en opdrachtnemer.
 6. Offerte: een formele aanbieding van werkzaamheden van HMV Support aan de opdrachtgever dan wel cliënt.
 7. Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever dan wel cliënt voor akkoord verklaarde, offerte of
 8. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever dan wel cliënt strekkende tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer aan opdrachtgever dan wel cliënt en/of het leveren van zaken door opdrachtnemer aan opdrachtgever dan wel cliënt en/of het verrichten van enige andere prestatie door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever dan wel cliënt, elke wijziging van of aanvulling op die overeenkomst, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

II. Toepasbaarheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met HMV Support. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij partijen.
 2. De toepasselijkheid van een eventueel door Opdrachtgever(s) / cliënt gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Opdrachtnemer zal de gedragscodes van de instanties waarbij zij is ingeschreven naleven. (Deze gedragscodes zijn te vinden op de website van de branchevereniginge(n).)
 4. Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
 5. Opdrachtnemer registreert persoonlijke en/of zakelijke gegevens van Opdrachtgever dan wel cliënt. Opdrachtgever dan wel cliënt geeft Opdrachtnemer op voorhand toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming door anderen dan Opdrachtnemer nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, ter kennis van die anderen te brengen.
 6. HMV Support behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

III. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Offertes van HMV Support zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever dan wel cliënt is verstrekt. De opdrachtgever dan wel cliënt staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan HMV Support is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt HMV Support zich het recht voor de, met de opdrachtgever dan wel cliënt overeengekomen opdrachtsom voor de door HMV Support te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
 2. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende aantoonbare extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven en prijzen aan Opdrachtgever dan wel cliënt in rekening te brengen.
 3. Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door HMV Support, dan wel door het schriftelijk en/of per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.
 4. Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door HMV Support uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever dan wel cliënt wordt geacht aan HMV Support, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door HMV Support een aanvang is gemaakt.
 5. Verstrekte opdrachten worden door Opdrachtnemer uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever dan wel cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 6. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment geldende wetgeving.
 7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtnemer zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Opdrachtgever niet aansprakelijk.
 8. Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever dan wel cliënt, zal HMV Support de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever dan wel cliënt. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.
 9. In aanvulling op situaties waarin Opdrachtnemer op grond van de wet bevoegd is over te gaan tot ontbinding van de Overeenkomst, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
  • indien de Opdrachtgever dan wel cliënt failliet wordt verklaard;
  • indien aan de Opdrachtgever dan wel cliënt al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend;
  • indien met betrekking tot de Opdrachtgever dan wel cliënt de toepasselijkheid van de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken, of;
  • indien ten laste van de Opdrachtgever dan wel cliënt executoriaal beslag wordt gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet binnen een maand wordt opgeheven.
 10. In geval van gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtnemer is zij niet gehouden tot enige schadevergoeding en zijn haar vorderingen op de Opdrachtgever dan wel cliënt onmiddellijk opeisbaar.

IV. Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle aanbiedingen en offertes kunnen derhalve door Opdrachtnemer worden herroepen.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbiedingen e.d. worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de desbetreffende aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, ofwel een onderdeel per abuis niet in de aanbieding is meegenomen.
 3. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. De opdrachtnemer is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.
 5. Alle aanbiedingen dan wel offertes van HMV Support hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. HMV Support is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt HMV Support zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever dan wel cliënt zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 3.8 van deze Algemene Voorwaarden.

V. Verplichting van de opdrachtgever/cliënt

 1. Opdrachtgever/cliënt is gehouden alle informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het opstellen van een offerte en het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever/cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. Indien afspraken zijn gemaakt over het door opdrachtgever/cliënt ter beschikkingstellen van materialen, benodigdheden of faciliteiten ten behoeve van de verleende opdracht, dan zal opdrachtgever/cliënt deze tijdig en volgens afspraak ter beschikking stellen.
 4. De uit een vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, materialen, benodigdheden of faciliteiten, zijn voor rekening van de opdrachtgever/cliënt.
 5. Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever dan wel cliënt kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van HMV Support.
 6. De opdrachtgever dan wel cliënt staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met HMV Support overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever dan wel cliënt desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan HMV Support verschuldigd
 7. Indien een opdrachtgever / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van HMV Support. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever dan wel cliënt de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

VI. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt.
 3. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten, met nadruk op de bewustwording van de rol van de persoonlijkheid en die van het innerlijke zelf, wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door de coach en de betreffende cliënt. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen coach en cliënt.
 4. Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende cliënten, kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van betrokken cliënt.
 5. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 6. Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen.

VII. Honorarium, kosten, tarieven

 1. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. In de offerte van HMV Support staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door HMV Support voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
 3. De tarieven en prijzen van Opdrachtnemer zijn, mits anders vermeldt, inclusief BTW.
 4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 5. Het honorarium van de opdrachtnemer is inclusief kosten door opdrachtnemer gemaakt ten behoeve van de opdracht, waaronder ook verstaan worden materialen en zaalhuur en inclusief kosten voor inschakeling van derden tenzij anders overeengekomen.
 6. Indien is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan de opdrachtgever, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van bedoelde kosten bij te houden en op verzoek van opdrachtgever dan wel cliënt ter inzage te stellen.
 7. Indien is overeengekomen dat de honorering van de opdrachtnemer berust op een uurtarief, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van uren bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever dan wel cliënt ter inzage te stellen. Het geldende uurtarief is vastgesteld in de overeenkomst, tevens wordt hier vastgelegd welke werkzaamheden als declarabele uren worden aangemerkt.

VIII. Betaling

 1. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden, vóór de op de factuur vermelde datum.
 2. Betaling door de opdrachtgever dan wel cliënt dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
 3. Het honorarium van HMV Support en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door HMV Support steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever dan wel cliënt in rekening gebracht. Ter keuze van HMV Support kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
 4. Indien opdrachtgever dan wel cliënt niet binnen de onder lid 1 j.o lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening. Indien betaling na de eerste aanmaning niet is voldaan, kan een incassobureau worden ingeschakeld.
 5. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakomen door opdrachtgever/cliënt van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever/cliënt.
 6. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door HMV Support worden opgeschort, dit zonder dat HMV Support dientengevolge jegens opdrachtgever dan wel cliënt schadeplichtig kan worden. Bovendien is HMV Support in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
 7. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever dan wel cliënt in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is HMV Support gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
 8. Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door HMV Support plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is HMV Support gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.
 9. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Opdrachtnemer, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kan worden gedaan, zal Opdrachtgever dan wel cliënt een (met de slotfactuur verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

IX. Opzegging & Annulering

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Opdrachtnemer kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Opdrachtnemer de annulering schriftelijk aan Opdrachtgever dan wel cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.
 2. Annulering door de Opdrachtgever danwel cliënt dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
 3. Annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever danwel cliënt Overeenkomst kan tot 4 weken voor aanvang van een advies-, training-, begeleidings- of coachingtraject kosteloos geschieden.
 4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van een advies-, trainings-, begeleidings- of coaching traject dan wel coachsessie is Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Bij annulering van 1 week tot 72 uur voor aanvang 75% en bij annulering korter dan 72 uur voor aanvang 100% van het verschuldigde bedrag.
 5. Cliënt danwel Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik (meer) maakt van de overeengekomen Diensten van Opdrachtnemer.
 6. Ingeval de Cliënt danwel Opdrachtgever na aanvang van een advies-, training-, begeleidings- of coaching traject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever danwel Cliënt geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 7. Indien naar oordeel van de opdrachtgever/cliënt dan wel de opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd, kunnen opdrachtgever/cliënt en opdrachtnemer na overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen.
 8. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
 9. Indien door de opdrachtgever dan wel cliënt tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft HMV Support desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
 10. HMV Support mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. HMV Support houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

X. Duur van de opdracht

 1. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.
 2. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

XI. Onderzoek en klachten

 1. Opdrachtgever danwel Cliënt is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat Opdrachtnemer de desbetreffende werkzaamheden heeft uitgevoerd respectievelijk de desbetreffende zaken aan hem ter beschikking heeft gesteld. Daarbij behoort Opdrachtgever danwel Cliënt te onderzoeken of de kwaliteit en/of de kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever danwel Cliënt kan op een gebrek in de door Opdrachtnemer verrichte prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij Opdrachtnemer ter zake heeft geklaagd. Opdrachtgever danwel Cliënt dient schriftelijk te klagen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever danwel Cliënt dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en indien daar sprake van is binnen een redelijke termijn de tekortkoming te herstellen.
 3. Indien Opdrachtgever reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de onderzoeks- en andere noodzakelijke kosten die Opdrachtnemer in verband met de klacht heeft gemaakt, voor rekening van Opdrachtgever danwel Cliënt.

XII. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach / therapeut kan worden verwacht.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever of cliënt. Indien de opdrachtgever/cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht voor het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 3. De opdrachtnemer begeleidt de cliënt zo goed mogelijk, maar kan nimmer garanderen dat het gestelde doel door de cliënt behaald zal worden. Tevens is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die ontstaan zijn tijdens of na de behandeling. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. Daarnaast is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Opdrachtnemer rust slechts een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat HMV Support niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

XIII. Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever dan wel cliënt indien de nakoming verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. In geval van ziekte of tijdelijke – of blijvende – arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal door deze gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever danwel cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden.
 4. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever danwel cliënt. De opdrachtgever danwel cliënt heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
 5. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

XIV. Intellectueel eigendom / auteursrecht

 1. Modellen, technieken, instrumenten, offertes, lesmaterialen, o.i.d. die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door HMV Support voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van HMV Support. Datzelfde geldt ook voor de door HMV Support uit te brengen rapportages. De opdrachtgever danwel cliënt krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van HMV Support. Op alle door HMV Support ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.
 2. In geval van overtreding van het in artikel 14.1 bepaalde is Opdrachtgever dan wel Cliënt aan Opdrachtnemer een boete van € 500,- verschuldigd voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag dat de overtreding duurt, onverminderd de overige rechten die Opdrachtnemer geldend kan maken.

XV. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever/cliënt en opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Als bevoegde Nederlandse rechter wijzen partijen de rechter aan welk bevoegd is in of nabij de woonplaats van de opdrachtnemer.
 3. Voor zover de werkzaamheden voor de opdracht werkzaamheden betreffen die vallen onder het vakgebied van de beroeporganisatie waarbij de counselor/trainer/therapeut/psycholoog is aangesloten, dan is de counselor/trainer/therapeut/psycholoog gehouden aan de bepalingen van haar beroepsorganisatie tijdens de uitoefening van haar werk. De klachtenregeling van desbetreffende beroepsorganisatie zijn geldig voor zover een eventuele klacht valt onder de werkingssfeer van de klachtenregeling waarop door cliënt of opdrachtgever een beroep wordt gedaan.

XVI. Bijzondere bepalingen

 1. HMV Support behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan HMV Support

HMV Support // KVK: 67853595 // BTW: NL002190940B64